Оригинал (Original)
Автори: Николов К. В., Цонев, В. Ц.
Заглавие: Механичните свойства на пробни тела от полимерни материали, получени чрез адитивно производство
Ключови думи: -

Библиография

  Издание

  БулТранс-2020, стр. стр. 35-44, 2020, България, Созопол, ISBN 1313-955Х
  Autors: Nikolov K. V., Tsonev, V. T.
  Title: Mechanical properties of polymer material test pieces, derived by additive manufacturing
  Keywords: -

  References

   Issue

   BulTrans-2020, pp. 35-44, 2020, Bulgaria, Sozopol, ISBN 1313-955Х

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание