Оригинал (Original)
Автори: Полихронов, Г. Т., Петров, М. М., Тодоров, М. Д., Сербезов, В. С.
Заглавие: Експериментално изследване на вибрациите в трансмисията на хеликоптер Ми-8/Ми-8МТВ
Ключови думи: въздушен транспорт, хеликоптер, трансмисия, вибрации

Абстракт: В работата са изследвани експериментално вибрациите в трансмисията на хеликоптер Ми-8. Използвана е виброизмервателна апаратура Shenck-Vibroport-30. Измерванията са направени на стенд, който имитира работата на трансмисията в най-разпространените експлоатационни режими на полет.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 51, стр. стр. 60-63, 2004, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN ISSN-0861-9727

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Autors: Polyhronov, G. T., Petrov, M. M., Todorov, M. D., Serbezov, V. S.
  Title: An Experimental Investigation of the Transmission Vibrations of the Helycopters Mi-8 Mi-8MTV
  Keywords: air transport, helicopter, transmission, vibrations

  Abstract: In this paper an experimental investigation of the vibrations of the helicopter Mi-8 and Mi-8MTV is presented. The measurements are done at the test stand into factory "Letez" by Shenck-Vibroport-30. The test stand imitates the work of the transmissionat the operational flight regimes.

  References

   Issue

   Journal of Mechanics of Machines, issue 51, pp. 60-63, 2004, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN ISSN-0861-9727

   Copyright ТУ-Варна

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание