Оригинал (Original)
Автори: Златева-Колева, П. И.
Заглавие: За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат
Ключови думи: контрастивна лингвистика, немски и български език, словосъчетания, заглавия, периодичен печат

Абстракт: В статията са приложени контрастивни и статистически методи с цел откриване на синтактични прилики и разлики в словообразувателните модели на заглавията в немския и българския периодичен печат. На базата на традиционните словообразувателни класификации и на анализа на едноезични изследвания по темата авторите стигат до извода, че стремежът към езикова икономия е много по-ясно изразен в немския отколкото в българския език и се проявява чрез различни изразни средства. Разглеждат се връзките между различните групи словосъчетания, използвани като заглавия в двата езика.

Библиография

 1. Admoni, W., 1970, Der deutsche Spachbau, München, Beck
 2. Erben, J., 1966, Abriß der deutschen Grammatik., München, Max Hueber
 3. Hackel, W., 1972, Zu einem jüngeren Typ des engen appositionellen Syntagmas, Deutsch als Fremdsprache, том 9, стр. стр. 341-347
 4. Heidolph, K.; Flämig, W.; Motsch, W., 1981, Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin, Akademie-Verlag
 5. Moskalskaja, O., 1950, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Moskau, Visshaja Skola
 6. Riesel, E., 1964, Der Stil der deutschen Alltagsrede, Moskau, Visshaja Skola
 7. Бояджиев, Т.,Стоянов, С.; Попов, К. (ред.), 1983, Граматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология, София, Издателство на БАН
 8. Валгина, Н.; Розенталь, Д.; Фомина, В.; Цапукевич, В., 1971, Современный русский язык, Москва, Высшая школа
 9. Гвоздев, А., 1958, Современный русский литературный язык, Москва, Высшая школа
 10. Попов, К., 1974, Съвременен български език. Синтаксис., София, Наука и изкуство

Издание

Съпоставително езикознание, том 9, брой 6, стр. стр. 29-34, 1984, България, София, Наука и изкуство, ISSN 0204-8701
Autors: Zlateva, P. I.
Title: Some syntactic characteristics of compound word patterns used as headlines in German and Bulgarian newspapers
Keywords: Contrastive linguistics, German, Bulgarian, headlines, word formation pattern, newspaperss

Abstract: Contrastive and statistic methods are applied in the paper in order to find out some syntactic similarities and differences in the word formation patterns of headlines in German and Bulgarian mass media. Keeping in consideration traditional word formation classifications and having analysed some monolingual studies on the subject the authors came to the conclusion that the drive towards language economy is far more pronounced in German than in Bulgarian and is manifested in the former by varying means of expressions. The paper further specifies the correlation among the various groups of compounds, used as headlines across the two languages.

References

 1. Admoni, W., 1970, Der deutsche Spachbau, München, Beck
 2. Erben, J., 1966, Abriß der deutschen Grammatik., München, Max Hueber
 3. Hackel, W., 1972, Zu einem jüngeren Typ des engen appositionellen Syntagmas, Deutsch als Fremdsprache, том 9, стр. стр. 341-347
 4. Heidolph, K.; Flämig, W.; Motsch, W., 1981, Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin, Akademie-Verlag
 5. Moskalskaja, O., 1950, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Moskau, Visshaja Skola
 6. Riesel, E., 1964, Der Stil der deutschen Alltagsrede, Moskau, Visshaja Skola
 7. Бояджиев, Т.,Стоянов, С.; Попов, К. (ред.), 1983, Граматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология, София, Издателство на БАН
 8. Валгина, Н.; Розенталь, Д.; Фомина, В.; Цапукевич, В., 1971, Современный русский язык, Москва, Высшая школа
 9. Гвоздев, А., 1958, Современный русский литературный язык, Москва, Высшая школа
 10. Попов, К., 1974, Съвременен български език. Синтаксис., София, Наука и изкуство

Issue

Contrastive Linguistics, vol. 6, 1984, issue 6, pp. 29-34, 1984, Bulgaria, Sofia, Nauka i iskustvo, ISSN 0204-8701

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание