Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В.
Заглавие: Крива на уякчаване, отчитаща структурните изменения в металите при високи степени на деформация, реализирани чрез двуъглова равноканална екструзия
Ключови думи: криви на уякчаване, интензивна пластична деформация; равноканална ъглова екструзия

Абстракт: Описанието на съпротивлението срещу пластична деформация при студено пластично деформиране се извършва чрез нарастващи монотонно затихващи функции

Библиография

  Издание

  сп. „Машиностроене и машинознание”, том кн. 28, ХІІІ, стр. стр. 88, 2018, България, Варна, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Kamburov, V. V.
  Title: TRUE STRESS-STRAIN RELATION RENDER AN ACCOUNT STRUCTURAL ALTERATIONS OF METALS DURING HIGH STRAIN ACCUMULATED DEFORMATION UNDER EQUAL CHANNEL TWO-ANGULAR EXTRUSION
  Keywords: stress-strain curves, SPD, equal channel angular extrusion

  Abstract: The description of the resistance to plastic deformation in cold plastic deformation is carried out by increasing monotonically decaying functions

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Science, vol. кн. 28, ХІІІ, pp. 88, 2018, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание