Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В., Николов, А. А., Димитрова, Р. Б.
Заглавие: Неравномерност на деформациите при равноканална ъглова екструзия с подвижен поансон-матрица и при непрекъснат Conform процес
Ключови думи: интензивна пластична деформация; равноканална ъглова екструзия, CAD/CAE 3D симулации

Абстракт: Най-широко прилаганата технологична схема за интензифициране на пластичните деформации е равноканалната ъглова екструзия (РКЕ), като метод за обработване на металите под високо хидростатично налягане за получаването на материали с нано / ултрафина структура. Основен недостатък за прилагането на деформационната схема при равноканално екструдиране са силите на контактно триене между инструмента и заготовката. Целта на настоящата работа е да сравни два процеса за РКЕ с редуцирани и активни сили на триене по отношение на големината и неравномерността на акумулираните деформации при еднакви ъгли на кръстосване на каналите с равно сечение. Установено е, че големината на ефективните деформации при процеса ECAЕ Conform е по-голяма от тези при РКЕ с подвижен поансон-матрица, поради допълнителната деформация на сбиване преди интензивното деформиране, което заедно с дължината на деформираната заготовка демонстрира предимствата на конструктивната схема с активни сили на триене.

Библиография

  Издание

  сп. „Машиностроене и машинознание”, том кн. 30, ХV, стр. стр. 118, 2020, България, Варна, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Kamburov, V. V., Nikolov, A. A., Dimitrova, R. B.
  Title: DISTRIBUTION OF THE ACUMULATED PLASTIC STRAIN AT EQUAL CHANNEL ANGULAR EXTRUSION WITH A MOVABLE RAM-DIE AND A CONTINUOUS CONFORM PROCESS
  Keywords: intensive plastic deformation; equal-angular extrusion, CAD/CAE 3D simulations

  Abstract: The most widely applied technological scheme for intensification of plastic deformations is equal channel angular extrusion (ECAE), as a method for processing metals under high hydrostatic pressure to obtain materials with nano/ultrafine structure. Main disadvantage for the application of the deformation scheme in equal channel extrusion is the forces of contact friction between the tool and the workpiece. The aim of the present work is to compare two processes for RKE with reduced and active friction forces in terms of the magnitude and non-uniformity of the accumulated deformations at equal cross-sectional channel crossing angles. It was found that the magnitude of the effective strains in the ECAE Conform process is greater than those of the RKE with a moving ram-die, due to the additional compression deformation before the deformation, which together with the length of the deformed billet demonstrates the the advantages of the design scheme with active friction forces.

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Science, vol. 30, ХV, pp. 118, 2020, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание