Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В.
Заглавие: Влияние на контактното триене върху акумулираните деформации при равноканална ъглова екструзия с редуцирани сили на триене
Ключови думи: интензивна пластична деформация; равноканална едноъглова екс

Абстракт: Aнализирана е схемата на равноканалната едноъглова екструзия (РКЕЕ) с подвижен поансон-матрица, като процес за интензивна пластична деформация с редуцирани сили на триене. Целта на настоящата работа е да оцени влиянието на контактното триене при процеса за РКЕЕ с ъгъл на кръстосване 90 градуса по отношение на големината и неравномерността на акумулираните деформации. Установено е, че нарастването на средните ефективни деформации в условията на РКЕЕ зависи от големината на фактора на контактно триене между заготовката и инструмента. Кривите, получени чрез симулационно моделиране при различни фактори на контактното триене в координатна система ефективни деформации – брой преходи са апроксимирани с експотенциални зависимости.

Библиография

  Издание

  сп. „Машиностроене и машинознание”, том кн. 31, ХVI, стр. стр. 82, 2021, България, Варна, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Kamburov, V. V.
  Title: CONTACT FRICTION IMPACT ON THE ACUMULATED PLASTIC STRAIN AT EQUAL CHANNEL ANGULAR EXTRUSION WITH REDUCED FRICTION FORCES
  Keywords: severe plastic deformation, equal-channel angular extrusion, CAD/CAE 3D simulation

  Abstract: The scheme of equal-channel angular extrusion (ECAE) with a movable punch-die was analyzed as a process for severe plastic deformation with reduced friction forces. The aim of the present work is to evaluate the influence of contact friction in the ECAE process with a crossing channels angle of 90° with respect to the magnitude and non-uniformity of the accumulated strains. It was found that the increase of the average effective strains in the conditions of ECAD depends on the magnitude of the contact friction factor between the workpiece and the tool. The curves in a coordinate system effective strains - number of passes, obtained by simulation modelling for different contact friction factors were approximated by exponential dependences.

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Science, vol. 31, ХVI, pp. 82, 2021, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание