Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В., N. Radeva., Николов, А. А., Димитрова, Р. Б.
Заглавие: Виртуални решения за екструдиране с циклично усукване чрез ротация на контейнера и на матрицата
Ключови думи: интензивна пластична деформация; екструдиране с усукване, CAD/CAE 3D симулации

Абстракт: Намаляването на контактното триене при екструдиране (право пресоване) може да бъде извършено с помощта на подвижна матрица, която се върти в равнина перпендикулярна на движението на поансона. Резултатът от това ротационно движение е усукване на заготовката едновременно с процеса на екструдиране, което води до интензифициране на деформациите. Целта на настоящата работа е да сравни две виртуални решения на процеса на екструдиране с усукване - с ротация на контейнера и с ротация на матрицата, по отношение на големината и неравномерността на акумулираните деформации. При извършеното 3D симулационно моделиране с програмен продукт е използвано конструктивното решение за реализиране на процеса със съставна матрица.

Библиография

  Издание

  сп. „Машиностроене и машинознание”, том кн. 31, ХVI, стр. стр. 77, 2021, България, Варна, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Kamburov, V. V., N. Radeva., Nikolov, A. A., Dimitrova, R. B.
  Title: VIRTUAL SOLUTIONS FOR EXTRUSION WITH CYCLIC TORSION BY ROTATION OF THE CONTAINER AND THE DIE
  Keywords: severe plastic deformation, extrusion with cyclic torsion, CAD/CAE 3D simulation

  Abstract: Reduction of contact friction during extrusion can be performed by means of a movable matrix which rotates in a plane perpendicular to the movement of the punch. The result of this rotational movement is torsion of the workpiece simultaneously with the extrusion process, which leads to severe plastic deformations. The aim of the present work is to compare two virtual solutions of the extrusion process with cyclic torsion - by rotation of the container and by rotation of the die. A constructive solution with a compositive matrix was used for the realization of the process in the performed 3D simulation modelling with a software product.

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Science, vol. 31, ХVI, pp. 77, 2021, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание