Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В.
Заглавие: Изменение на параметъра за годност за обработваемост чрез интензивна пластична деформация при циклично екструдиране с противоналягане
Ключови думи: интензивна пластична деформация, циклично екструдиране с противоналягане

Абстракт: В настоящата работа е изследвано изменението на параметърът за годност за обработваемост чрез ИПД при циклично екструдиране с противоналягане между поансони с пресечени конусни чела с различен ъгъл на конусообразност. Чрез 2D ососиметрично симулационно моделиране са определени стойностите на ефективните деформации и параметъра на годност за обработваемост. Установено е влиянието на ъгъла на конусообразност върху изменението на параметъра за годност за обработваемост чрез интензивна пластична деформация.

Библиография

  Издание

  сп. „Машиностроене и машинознание”, том 1, 2022, България, Варна, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Kamburov, V. V.
  Title: COMPARISON OF THE WORKABILITY PARAMETER AT SEVERE PLASTIC DEFORMATION IN CYCLIC EXTRUSION COMPRESSION PROCESS
  Keywords: severe plastic deformation, cyclic extrusion compression process, workability parameter for SPD

  Abstract: In the present work, the variation of the fitness parameter for workability by IPD during cyclic counterpressure extrusion between poissons with truncated tapered faces with different taper angles. Through 2D axisymmetric simulation modelling, the the values of the effective strains and the machinability parameter were determined. The influence of the taper angle on the variation of the machinability parameter was determined. machinability by intensive plastic deformation.

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Science, vol. 1, 2022, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание