Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В.
Заглавие: Изменение на параметъра за годност за обработваемост чрез интензивна пластична деформация при равноканална ъглова екструзия
Ключови думи: интензивна пластична деформация, равноканална едноъглова екструзия

Абстракт: В настоящата работа е изследвано изменението на параметърът за годност за обработваемост чрез ИПД при изпитване на едномерен опън/натиск и при равноканална едноъглова екструзия с различен ъгъл на пресичане на каналите и с различен фактор на контактно триене. Чрез 2D симулационно моделиране са определени стойностите на параметъра на годност за обработваемост при изпитване на опън/натиск и равноканална едноъглова екструзия. Установено е влиянието на схемата на деформиране върху изменението на параметъра за годност за обработваемост чрез интензивна пластична деформация.

Библиография

  Издание

  сп. „Машиностроене и машинознание”, том 1, 2022, България, Варна, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Kamburov, V. V.
  Title: COMPARISON OF THE WORKABILITY PARAMETER AT SEVERE PLASTIC DEFORMATION IN EQUAL CHANNEL ANGULAR EXTRUSION
  Keywords: severe plastic deformation, equal-channel single-angular extrusion

  Abstract: In the present work, the variation of the fitness parameter for machinability by IPD under one-dimensional tension/compression testing and under equal-channel single-angle extrusion with different channel crossing angle and different contact friction factor. By 2D simulation modelling, the values of the fitness parameter for machinability for tensile/compression testing and equal-channel single-angle extrusion. Established the influence of the deformation scheme on the variation of the fitness parameter for workability by intensive plastic deformation.

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Science, vol. 1, 2022, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание