Оригинал (Original)
Автори: Янева, С. Ц., Николова В., Пехливански В.
Заглавие: Приложение и използване на нанотехнологии в екипировката на антитерориста
Ключови думи: антитерорист, каска, облекло, мониторинг, нанотехнологии

Библиография

  Издание

  Пета национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност - 2015г.” 22-23.10.2015г., Сборник доклади, ISSN 1313-8308, с.354-358, том -, стр. стр. 354-358, 2015, България, Sofia, ИМСТЦХ-БАН, ISBN ISSN 1313-8308
  Autors: Yaneva, S. C., Nikolova V., Pehlivanski V.
  Title: Application and use of nanotechnology in anti-terrorist equipment
  Keywords: antiterrorist, helmet, outerwear, monitoring, nanomaterials

  References

   Issue

   Proceedings of Fifth National Conference with International Participation "Materials Science, Hydro- and Aerodynamics, and National Security - 2015." 22-23.10.2015, ISSN 1313-8308, p.354-358, vol. -, pp. 354-358, 2015, Bulgaria, Sofia, IMSETHC-BAS, ISBN ISSN 1313-8308

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание