Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В.
Заглавие: Геометрично определяне на големи ефективни деформации при чисто и просто деформационно плъзгане
Ключови думи: интензивна пластична деформация; просто и чисто деформационно плъзгане

Абстракт: Интензивната пластична деформация - ИПД е начин за издребняване структурните елементи на металите/сплавите чрез пластична деформиране под високо хидростатично налягане, при който големи пластични деформации (

Библиография

  Издание

  сп. „Машиностроене и машинознание”, том кн. 30, ХV, стр. стр. 118-120, 2020, България, Варна, ISBN ISSN 1312-8612
  Autors: Kamburov, V. K.
  Title: GEOMETRIC INTERPRETATION OF LARGE EQUIVALENT STRAINS AT PURE AND SIMPLE SHEAR DEFORMATION MODES
  Keywords: severe plastic deformation; simple and pure deformation shear

  Abstract: Severe plastic deformation - SPD is a way of refining the structural elements of the metals/alloys by plastic deformation under high hydrostatic pressure in which large plastic deformations (

  References

   Issue

   MECHANICAL ENGINEERING & SCIENCE, vol. XV, No1, 2020, pp. 118-120, 2020, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-8612

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание