Autors: Ivanova, T. I.
Title: Ontology alignment: State of the art, main trends and open issues
Keywords: ontology

References

    Issue

    , pp. 22-40, 2010, United States, ISSN 1947-8216

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science