Autors: Ivanova, T. I., Ivanova, M. I.
Title: E-learning Resources Annotation Framework
Keywords: ontology

Abstract: I

References

    Issue

    , pp. 45-58, 2010, Bulgaria, ISSN 1313-8251

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science