Autors: Ivanova, T. I., Ivanova, M. S.
Title: Agent-Based Open Model for Personalized E-Learning Delivery
Keywords: agent-based model

References

    Issue

    , pp. 6608-6617, 2010, Spain, ISBN 978-84-614-2439-9

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science