Autors: Ivanova, T. I., Ivanova, M. I.
Title: ONTOLOGY-DRIVEN ELEARNING SYSTEM IN SUPPORT OF KNOWLEDGE GATHERING
Keywords: ontology

References

    Issue

    , pp. 316-321, 2011, Romania, ISSN 2066-026X

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science