Autors: Tzanova, S. S.
Title: Euro-Asian Cooperation for Education in Nanoelectronics. Need Analysis
Keywords: nanoelectronics, education, Euro-Asian cooperation

References

    Issue

    , 2017, Austria, DOI: 10.1109/ISSE.2017.7563245

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus