Autors: Tzanova, S. S.
Title: Internationalised Master Degree Education in Nanoelectronics in Asian Universities
Keywords: nanoelectronics, education, international collaboration

References

    Issue

    EDUCON, 2020, Spain,

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus