Оригинал (Original)
Автори: Петрова, Ц. С.
Заглавие: Сравнение на основни характеристики на двигатели на Stirling при вариране на параметрите
Ключови думи: моделиране на двигател на Stirling, механична мощност, коефи

Абстракт: Настоящата работа представя резултати от моделни изследвания относно работата на два типа двигатели на Stirling (с кинематично свързани бутала и хибриден двигател на Stirling-Ringbom) при промяна на режимни параметри. Извършен е сравнителен анализ на основни показатели, характеризиращи работата на изследваните машини.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет - София, том 67, брой 3, стр. стр. 9-14, 2017, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Petrova, T. S.
  Title: Comparison of the main characteristics of Stirling engines at varying the parameters
  Keywords: modeling of a Stirling engine, mechanical power, efficiency

  Abstract: This work presents the modeling results of the behavior of two types of Stirling engines, a Stirling engine with kinematically linked pistons and a hybrid Stirling-Ringbom engine, at changing of regime parameters. A comparative analysis of the main indicators characterizing the performance of the investigated machines has been done.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 67, issue 3, pp. 9-14, 2017, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание