Autors: Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., E. Dimitrova.
Title: Implementation Aspects of Mobile Edge Location Service in 5G
Keywords: Edge Location Service

References

    Issue

    29th National Conference with International Participation, TELECOM 2021, pp. 9-12, 2021, Bulgaria, IEEE, DOI 10.1109/TELECOM53156.2021.9659751

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus