Оригинал (Original)
Автори: Панагиев, О. Б.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по радиокомуникационни системи
Ключови думи: РКС, DVB, EIRP, Combo set-top-box, спътникови комуникации

Абстракт: Ръководството е учебно помагало за лабораторни упражнения и самостоятелна подготовка на студентите от специалност “Телекомуникации” в Техническия университет - София, които се обучават по образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Съдържанието му съответства на едноименната дисциплина “Радиокомуникационни системи”. Представени са пет теми за лабораторни упражнения, свързани с приемането, обработката и пренасянето на информационни сигнали в съвременните спътникови и наземни (ефирни и кабелни) комуникации. Изследват се аналитично и експериментално параметрите на комуникационни устройства и сигнали, като на базата на получените резултати се прави анализ за съответствието им с изискванията на стандартите IEC, CENELEC и други. Провеждането на лабораторните упражнения има за цел придобиване на трайни практически навици и затвърждаване на теоретичните знания, получени от лекционния материал.

Библиография

  Издание

  Издателство на Техническия университет - София, стр. стр. 70, 2019, България, София, ISBN 978-619-167-367-4
  Autors: Panagiev, O. B.
  Title: Handbook for Laboratory Exercises in Radiocommunication Systems
  Keywords: RCS, DVB, EIRP, Combo set-top-box, satellite communications

  Abstract: The manual is a textbook for laboratory exercises and independent preparation of students majoring in "Telecommunications" at the Technical University - Sofia, who are studying for the educational qualification degree "Bachelor". Its content corresponds to the discipline of the same name "Radiocommunication Systems". Five topics for laboratory exercises related to the reception, processing and transmission of information signals in modern satellite and terrestrial (terrestrial and cable) communications are presented. The parameters of communication devices and signals are studied analytically and experimentally, and on the basis of the obtained results an analysis is made for their compliance with the requirements of the IEC, CENELEC and other standards. The purpose of the laboratory exercises is to acquire lasting practical habits and to consolidate the theoretical knowledge obtained from the lecture material.

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, pp. 70, 2019, Bulgaria, Sofia, ISBN 978-619-167-367-4

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание