Оригинал (Original)
Автори: Панагиев, О. Б.
Заглавие: Радио- и телевизионни системи и мрежи: ръководство за лабораторни упражнения
Ключови думи: РТСМ, DVB-S/T/C, CATV/HFC, triple play, cable modem, LNB

Абстракт: Ръководството е учебно помагало за лабораторни упражнения и самостоятелна подготовка на студентите от специалност “Телекомуникации” в Техническия университет - София, които се обучават по образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Съдържанието му съответства на едноименната дисциплина “Радио- и телевизионни системи и мрежи”. Представени са седем теми за лабораторни упражнения, свързани с приемането, обработката и пренасянето на информационни сигнали в съвременните спътникови, наземни (ефирни и кабелни) комуникации. Изследват се аналитично и експериментално параметрите на комуникационни устройства и сигнали, като на базата на получените резултати се прави анализ за съответствието им с изискванията на стандартите БДС, CENELEC и IEC. Провеждането на лабораторните упражнения има за цел придобиване на трайни практически навици и затвърждаване на теоретичните знания, получени от лекционния материал.

Библиография

  Издание

  Издателство на Техническия университет - София, стр. стр. 126, 2018, България, София, ISBN 978-619-167-342-1
  Autors: Panagiev, O. B.
  Title: Radio and television systems and networks: a guide to laboratory work
  Keywords: RTSN, DVB-S/T/C, CATV/HFC, triple play, cable modem, LNB

  Abstract: The manual is a textbook for laboratory exercises and independent preparation of students majoring in "Telecommunications" at the Technical University - Sofia, who are studying for the educational qualification degree "Bachelor". Its content corresponds to the discipline of the same name "Radio and television systems and networks". Seven topics for laboratory exercises related to the reception, processing and transmission of information signals in modern satellite, terrestrial (terrestrial and cable) communications are presented. The parameters of communication devices and signals are studied analytically and experimentally, and on the basis of the obtained results an analysis is made for their compliance with the requirements of the BDS, CENELEC and IEC standards. The purpose of the laboratory exercises is to acquire lasting practical habits and to consolidate the theoretical knowledge obtained from the lecture material.

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, pp. 126, 2018, Bulgaria, Sofia, ISBN 978-619-167-342-1

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание