Оригинал (Original)
Автори: Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Изследване на свободните незатихващи трептения на хидравличен асансьор
Ключови думи: хидравличен асансьор, динамичен модел, изпитателен стенд, не

Абстракт: В настоящата работа е създаден теоретичен динамичен модел на хидравличен асансьор. С негова помощ ще могат да се изследват собствени честоти и вибрации при движение на асансьора. Съответно модела дава въз- можност за решаване на оптимизационна задача за промяна на параметрите по конструкцията, което да доведе до по-ниски нива на вибрации в кабината на хидравличните асансьори. Извършени са експерименти, резултатите от които доказват адекватността на създаденият модел. Това дава възможност за прилагане на методиката за моде- лиране върху реални асансьорни конструкции с хидравлично задвижване.

Библиография

  Издание

  сп.Българско списание за Инженерно проектиране, брой 14, стр. стр. 53-57, 2012, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Chuchuganov, K. Y.
  Title: RESEARCH OF UNDAMPED NATURAL OSCILLATIONS OF HYDRAULIC LIFT
  Keywords: hydraulic lift, dynamic model, test bench, natural oscillation

  Abstract: In this work is created a theoretical dynamic model of hydraulic lift. It was used for research of the natural frequencies and vibrations of the lift car. Also, the model allows solving the optimization tasks like changing some of design parameters which will reduce the levels of vibration in the car. The results of the experiments which was performed shows satisfied accuracy of the theoretical model, so the methodology can be used for future research of regular hydraulic lifts.

  References

   Issue

   Bulgarian journal for Engineering Design, issue 14, pp. 53-57, 2012, Bulgaria, Sofia, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание