Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Изследване на динамичните параметри на хидравличните асансьори
Ключови думи: динамични параметри, хидравлични асансьори

Библиография

  Издание

  сп.Българско списание за Инженерно проектиране, брой 6, стр. стр. 11-14, 2010, България, ISSN 1313-7530
  Autors: Iliev, G. S., Chuchuganov, K. Y.
  Title: Study of the dynamic parameters of hydraulic elevators
  Keywords: dynamic parameters, hydraulic lifts

  References

   Issue

   сп.Българско списание за Инженерно проектиране, issue 6, pp. 11-14, 2010, Bulgaria, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание