Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Минков, С. Д., Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Методика за изследване на теглителната способност на фрикционна шайба за въжени линии
Ключови думи: теглителна способност, фрикционна шайба, въжени линии

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, брой 74, стр. стр. 85-94, 2008, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Iliev, G. S., Minkov, S. D., Chuchuganov, K. Y.
  Title: Methodology for studying the traction capacity of a traction sheave for cableways
  Keywords: traction capacity, traction sheave, cableways

  References

   Issue

   сп. Механика на машините, issue 74, pp. 85-94, 2008, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание