Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Минков, С. Д., Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Изследване на предпазно устройство „Захващащ механизъм” по процедура „Изследване на типа” при оценяване на съответствието с техническите изисквания за асансьори
Ключови думи: захващащ механизъм, асансьор, изследване на типа

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, брой 66, стр. стр. 73-76, 2006, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Iliev, G. S., Minkov, S. D., Chuchuganov, K. Y.
  Title: Examination of the safety device "Gripping mechanism" under the procedure "Type examination" in assessing compliance with the technical requirements for elevators
  Keywords: safety gear, elevator, lift, type examination

  References

   Issue

   сп. Механика на машините, issue 66, pp. 73-76, 2006, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание