Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Минков, С. Д., Чучуганов, К. Й.
Заглавие: Оптимизиране на кинематичните и динамични параметри на асансьорите чрез честотно управление
Ключови думи: кинематика, динамика, асансьори, честотоно управление

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, брой 66, стр. стр. 86-88, 2006, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Iliev, G. S., Minkov, S. D., Chuchuganov, K. Y.
  Title: Optimization of the kinematic and dynamic parameters of the elevators through frequent control
  Keywords: kinematics, dynamics, elevators, lifts, frequent control

  References

   Issue

   сп. Механика на машините, issue 66, pp. 86-88, 2006, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание