Оригинал (Original)
Автори: Колев, В. Г., Драганова-Златева, И. Д.
Заглавие: Влияние на ВЕИ върху системната адекватност на РБългария
Ключови думи: емисиите на въглероден диоксид, ВЕИ

Абстракт: В изпълнение на целите за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика в края на 2018 г. Европейският парламент прие нови цели за използване на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност. До 2030 г. енергийната ефективност на Европейския съюз (ЕС) трябва да се подобри поне до 32,5%, докато делът на енергията от възобновяеми източници (ВИ) трябва да е най-малко 32% от крайното енергийно потребление на ЕС. Възобновяеми енергийни източници са водната енергия, вятърната енергия, слънчевата фотоволтаична енергия, слънчевата топлинна енергия, геотермалната енергия, твърдите биогорива, дървените въглища, биогазовете, сметищните възобновяеми отпадъци, течните биогорива и топлината от околната среда.

Библиография

  Издание

  Енергетика, том 10, брой 10, стр. стр. 34 - 40, 2021, България, София, ЕСО, ISSN 2682-9770
  Autors: K, V. G., D, I. D.
  Title: Influence of RES on the system adequacy of the Republic of Bulgaria
  Keywords: emissions

  Abstract:

  References

   Issue

   Enegetica, vol. 10, issue 10, pp. 34 - 40, 2021, Bulgaria, Sofia, ESO, ISSN 2682-9770

   Вид: статия в списание