Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Й. С.
Заглавие: ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА КОПАЧНА МАШИНА
Ключови думи: Копачна машина, дебелина на почвена стружка, кинематични модели

Библиография

  Издание

  , 2017, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoyanov, Y. S.
  Title: THEORETICAL ANALYSIS OF SPADING MACHINE’S WORK
  Keywords: Spading machine, soil chip thickness, kinematic model

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание