Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Й. С.
Заглавие: Влияние на режина на работа на копачната машина върху раздробяването на почвата
Ключови думи: копачна машина, раздробяване на почвата, параметри на работа

Библиография

  Издание

  , 2017, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoyanov, Y. S.
  Title: INFLUENCE OF OPERATING MODE OF THE SPADING MACHINE ON THE SOIL BREAKING
  Keywords: spading machine, soil crushing, operating parameters

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание