Autors: Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y.
Title: 3D Printed Magnetic Core for Hall Effect Current Sensor
Keywords: 3D printing; current sensor; Hall effect sensor

References

    Issue

    International Scientific Conference Electronics, ET 2021, 2021, Bulgaria, DOI 10.1109/ET52713.2021.9579797

    Copyright IEEE

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus