Autors: Todorova, M. K., Mateev, V. M., Marinova, I. Y.
Title: Ferrofluid brake electromagnetic modeling
Keywords: Electromagnetic brake; Ferrofluid; Magnetic brake control; Magnetic fluid; Magnetic modeling

References

    Issue

    17th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2021, 2021, Bulgaria, DOI 10.1109/ELMA52514.2021.9502996

    Copyright IEEE

    Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus