Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Д. Г.
Заглавие: Футурологията като основа на дългосрочното прогнозиране и стратегическото планиране
Ключови думи: футурология, прогнозиране, планиране, методология

Абстракт: Футурологията е наука за изучаване на определящите човешкото развитие закономерности и случайности, както и тяхното моделиране с цел предвиждане на бъднините. Предвиждането може да се използва за изучаване и обясняване на света или за аргументиране на политики за преход към нови състояния. Във втория случай след фазата на прогнозиране и оценяване на преходи и бъдещи състояния, се добавя фаза за набелязване и утвърждаване на цели, действия и поведение, което всъщност представлява съставяне на стратегически план. Статията разглежда обхватността на футурологията, подбудите за изучаване на бъдещето, историческото развитие на науката и образованието по прогнозиране, както и организациите, методологията и инструментариумите, превърнали футурологията в индустрия за стратегическо направляване на човешкото развитие към желани бъднини.

Библиография

  Издание

  Наука, том XXXI, брой 1, стр. стр. 9-19, 2021, България, София, СУБ, ISBN 0861 3362 (печатно) 2603-3623 (електронно)

  Издателските права се държат от СУБ

  Autors: Stoilov, D. G.
  Title: Futurology as a Bases for Long Term Forecasting and Strategic Planning
  Keywords: futurology, forecasting, planning, methodology

  Abstract: Futurology is the science of exploring the laws and contingencies that determine human development and their modeling in order to forecast the future. The forecast can be used to study and explain the world or to argue policies for transition to new conditions. In the second case, after the phase of forecasting and assessing transitions and future conditions, a phase is added to identify and validate goals, actions and behaviors, which is actually elaboration of a strategic plan. The article examines the scope of futurology, the motives for studying the future, the historical development of science and education in forecasting, as well as the organizations, methodology and tools that have made futurology an industry for strategic direction of human development to desired futures.

  References

   Issue

   , issue 1, pp. 9-19, 2021, Bulgaria, ISBN 0861 3362 (печатно) 2603-3623 (електронно)

   Copyright СУБ

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание