Оригинал (Original)
Автори: Ганчева, В. С., Георгиев, В. Е., Чотров, Д. И., Калчева-Йовкова, Е. П., Горанова, М. Е., Момчев, И. М., Димитрова, В. Т., Чакъров, К. К.
Заглавие: Програмиране и използване на компютри. Записки от лекции с примери на програмен език С
Ключови думи: Програмиране и използване на компютри

Библиография

  Издание

  Технически университет - София, 2021, България, София, Издателство на Технически Университет - София, ISBN 978-619-167-447-3
  Autors: Gancheva, V. S., Gueorgiev, V. E., Chotrov, D. I., Kalcheva, E. P., Goranova, M. E., Momchev, I. M., Todorova, V. T., Chakarov, K. K.
  Title: Programming and Computer Applications
  Keywords: Programming and Computer Applications

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, 2021, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-447-3

   Вид: учебник