Оригинал (Original)
Автори: Копаранов, К. А., Минковска, Д. В., Георгиев, К. К., Стоянова, Л. Й.
Заглавие: Определяне влиянието на типа невронна мрежа върху прогнозата при моделиране на голяма последователност от стойности
Ключови думи: времеви ред, прогнозиране, невронни мрежи, машинно самообучение, архитектура

Библиография

  Издание

  ХXХ Международна Научно-Техническа Конференция Автоматизация На Дискретното Производство, “АДП - 2021”, 2021, България, Sozopol, ISBN ISSN: 2682-9584
  Autors: Koparanov, K. A., Minkovska, D. V., Georgiev, K. K., Stoyanova, L. Y.
  Title: Determining the influence of neural network type on the forecast when modeling a large sequence of values
  Keywords: time series, forecasting, neural networks, machine learning, architecture

  References

   Issue

   XXX MNTK ADP 2021, 2021, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN: 2682-9584

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание