Autors: Tudjarov, B. N., Mitrev, R. P., Gotseva, D. A.
Title: Web-based Virtual Reality for Planning and Simulation of Lifting Operations Performed by a Hydraulic Excavator
Keywords: Excavator, Lifting operations, Virtual Reality

References

    Issue

    , 2021, Bulgaria, Springer, ISBN 978-981-334-675-8

    Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus