Оригинал (Original)
Автори: Софронов, Я. П., Гълъбов, В. Б.
Заглавие: Частни случаи на шарнирни четиризвенни механизми, генериращи криви с една рогова точка
Ключови думи: шарнирни четиризвенни механизми, криви с рогова точка, изоки

Абстракт: Изведени са два частни случая за синтез на шарнирни четиризвенни механизми, генериращи криви с една рогова точка. Определени са зависимости между параметрите на изокинематични механизми по отношение на генерираната крива. Показани са два начина за задвижване на двукобилични шарнирни четиризвенници, при които затваряне на мотовилковата крива се постига чрез пълно превъртане между две подвижни звена.

Библиография

  Издание

  "Механика на машините“, брой 118, стр. стр. 50-54, 2017, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Sofronov, Y. S., Galabov, V. G.
  Title: Particular cases of four bar mechanisms generating curves with one stationary point
  Keywords: four bar mechanisms, curve with inflexed points

  Abstract: Two special cases for the synthesis of path generating four-bar mechanisms generating curves with one stationary point are derived. They are determined depending on the parameters of the isokinematic mechanisms regardet to the generated curve. Two ways of driving double rocker path generating four bar mechanisms are shown, in which the loop closing of the generated curve is achieved by the complete rotation between two movable links.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, issue 118, pp. 50-54, 2017, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум