Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Г. Д., Софронов, Я. П., Николов, Н. Л., Камберов, К. Х.
Заглавие: Приложение на 3D CAD/CAM технологии в денталната медицината
Ключови думи: нови технологии, RP технологии, Inkjet, SLM, NC CAM

Абстракт: Разгледаните технологични методи за производство на дентални импланти са нови и изключително прогресивни, точни и високоефективни начини за изработка на стоматологични компоненти. Практически “зъботехническото” производство като концепция е поставено на изцяло нова платформа, нямаща аналог и съпоставимост със сега съществуващите конвенционални техники, нито като степен на постигано качество, нито като скорост на производство, нито като стойностно изражение. Тук трябва да се добави и удобството за пациентите, които практически само с две посещения (вземане на мерки и монтаж) при стоматолога ще разполагат с висококачествен имплант създаден специално за тях.

Библиография

  Издание

  CIO, стр. стр. 66-72, 2016, България, ISSN 1312-5605
  Autors: Todorov, G. D., Sofronov, Y. P., Nikolov, N. L., Kamberov, K. H.
  Title: Application of 3D CAD / CAM technologies in dental medicine
  Keywords: нови технологии, RP технологии, Inkjet, SLM, NC CAM

  Abstract: The considered technological methods for production of dental implants are new and extremely progressive, accurate and highly efficient ways of manufacturing dental components. In practice, "dental" production as a concept is placed on a completely new platform, which has no analogue and comparability with existing conventional techniques, neither as a degree of quality, nor as a speed of production, nor as a value. Here we must add the convenience for patients, who with practically only two visits (taking measures and installation) to the dentist will have a high-quality implant created especially for them.

  References

   Issue

   CIO, pp. 66-72, 2016, Bulgaria, ISSN 1312-5605

   Вид: статия в списание