Оригинал (Original)
Автори: Стоичков, К. К., Софронов, Я. П., Кочев, Л. Л.
Заглавие: Кинематичен синтез и анализ на вариаторна трансмисия съставена от фрикционен вариатор и затворен диференциален зъбен механизъм по зададени диапазони на регулиране на трансмисията и вариатора
Ключови думи: трансмисия, вариатор, предавателно отношение, диапазон на ре

Абстракт: В настоящата работа е направен кинематичен синтез и анализ на три кинематични схеми на трансмисии съставени от фрикционен вариатор и затворен диференциален зъбен механизъм. Във всяка от тях използваният вариатор е от тороиден тип със симетричен диапазон на регулиране на предавателното отношение. Изведена е връзката между граничните стойности на предавателното отношение на вариатора, диапазона на изменение на предавателното отношение на трансмисията и предавателното отношение на инверсирания епицикличен зъбен механизъм.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади международна научна конференция „70 години МТФ“, 2015, България, Созопол, 563-571, ISBN 978-619-167-178-6
  Autors: Stoichkov, K. K., Sofronov, Y. P., Kochev, L. L.
  Title: Kinematic synthesis and analysis of variator transmission consisting of friction variator and closed differential gear mechanism according to set ranges of transmission and variator regulation
  Keywords: transmission, continuous variable transmission, mechanism ratio, range for regulation

  Abstract: In the present work is made kinematic synthesis and analysis of three kinematic schemes of transmissions composed of frictional CVT and closed loop differential gear mechanism. In all of them is used continuous variable transmission from toroidal type with symmetric range for regulation of the mechanism ratio. A relationship between the limits of the transmission ratio of the continuous variable transmission, the range for regulation of the mechanism ratio and gear ratio of the inversed epicyclical gear mechanism is derived.

  References

   Issue

   Proceedings of the international scientific conference "70 years of FIT", 2015, Bulgaria, Sozopol, 563-571, ISBN 978-619-167-178-6

   Вид: пленарен доклад в международен форум