Оригинал (Original)
Автори: Стоичков, К. К., Софронов, Я. П.
Заглавие: Синтез и анализ на вариаторна трансмисия, съставена от фрикционен вариатор и затворен диференциален зъбен механизъм по коефициент на полезно действие на трансмисията
Ключови думи: синтез, вариаторна трансмисия, фрикционен вариатор, затворен

Абстракт: Статията разглежда въпроса за определяне на предавателното отношение на инверсирания диференциален зъбен механизъм, така че да бъде осигурена максимална енергийна ефективност (висок КПД) на вариаторната трансмисия. Разгледани са два метода за определяне на КПД на механични трансмисии, включващи затворени диференциални механизми. Изведени са аналитичните изрази по методите на Крайнес и Кудрявцев за определяне на КПД при разглежданите трансмисии. Предложен е графоанилитичен метод за анализ на връзката между коефициента на полезно действие на трансмисията и предавателното отношение на зъбния механизъм, включен в кинематичната схема на трансмисията

Библиография

  Издание

  Сборник доклади международна научна конференция „70 години МТФ“, стр. стр. 555-563, 2015, България, ISBN 978-619-167-178-6
  Autors: Stoichkov, K. K., Sofronov, Y. P.
  Title: Synthesis and analysis of a variator transmission, consisting of a friction variator and a closed differential gear mechanism according to the efficiency of the transmission
  Keywords: synthesis, continuous variable transmission, frictional continuous variable transmission, closed loop differential gear mechanism, mechanical efficiency ratio

  Abstract: The article examines the issue of determining the gear ratio of the inversed differential gear mechanism, so to ensure maximum energy efficiency (high efficiency ratio) of the continuous variable transmission. Two methods for determining the efficiency ratio of the mechanical transmission, including closed loop differential mechanisms are discussed. The analytical expressions by the methods of Kraynes and Kudryavtsev for determining the efficiency ratio of the considered transmissions are derived. A graph analytical method for analyzing the relationship between the efficiency ratio of the transmission and the gear ratio of the gear mechanism included in the kinematic diagram of the transmission is proposed.

  References

   Issue

   Proceedings of the international scientific conference "70 years of FIT", pp. 555-563, 2015, Bulgaria, ISBN 978-619-167-178-6

   Вид: публикация в международен форум