Оригинал (Original)
Автори: Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д., Стоичков, К. К., Цаков, Ю., Тодоров, А. А., Николов, Н. Л.
Заглавие: Прогресивни методи за изработка на дентални импланти
Ключови думи: модели, технологии, дентални импланти

Абстракт: Работата разглежда авангардни методи за изработка на дентални импланти, характеризиращи се с голям потенциал за развитие. Общото между разглежданите методи е това, че са базирани на технологии, разработени за нуждите на съвременното машиностроене. Описани са два вида машиностроителни технологии, приспособими за изработка на дентални импланти: технологии за изграждане на импланти и технологии за изработка на импланти посредством отнемане на материал (рязане). Направен е сравнителен анализ на методите и материалите за изработване на дентални импланти, като са посочени съответните им предимства и недостатъци. На базата на анализираната в статията информация са изказани предположения за вероятните насоки за развитие на съвременните методи за изработка на дентални импланти.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади международна научна конференция „70 години МТФ“, стр. стр. 445-449, 2015, България, ISBN 978-619-167-178-6
  Autors: Sofronov, Y. P., Todorov, G. D., Stoichkov, K. K., Cakov, Y., Todorov, A. A., Nikolov, N. L.
  Title: Advanced methods for producing of dental implants
  Keywords: methods, technologies, dental implants

  Abstract: The present work considered the advanced methods for making of dental implants characterized by a great potential for development. All methods are based on technologies developed for the needs of modern mechanical engineering. Two types of engineering technologies adaptable for manufacturing of dental implants are described: technologies for the construction of implants and technologies for production of implants by removing material-cutting. A comparative analysis of methods and materials for the manufacture of dental implants are made as well as their respective advantages and disadvantages. On the basis of analyzed information in this article assumptions about the likely development of modern methods for the production of dental implants are expressed.

  References

   Issue

   Proceedings of the international scientific conference "70 years of FIT", pp. 445-449, 2015, Bulgaria, ISBN 978-619-167-178-6

   Вид: публикация в международен форум