Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Р. Б., Софронов, Я. П., Камбуров, В. В.
Заглавие: Определяне твърдостта на микронаварени дисперсно уякчени със SiCp слоеве чрез наноиндентация
Ключови думи: наноиндентация, селективно лазерно стопяване (SLM), микронав

Абстракт: В настоящата работа е изследвана твърдостта на дисперсно уякчени слоеве с частици силициев карбид, микронаварени чрез Selective Laser Melting (SLM) върху алуминиева матрица. При определяне на механичните характеристики на получените тънки слоеве е използван Nanoindenter G200. Посредством наноиндентация в локална зона са определени следните механични характеристики на покритието – еластичeн модул при идентация и твърдост при идентация. Тестовете за нанотвърдост са осъществени по протежение на необработени напречни срезове в областта на наварения слой и в дълбочина на базовия метал. Получените резултати илюстрират възможностите на наноиндентацията, като съвременен подход за охарактеризиране на тънки слоеве без да е необходима специализирана подготовка на изследвания слой

Библиография

  Издание

  Сборник доклади международна научна конференция „70 години МТФ“, стр. стр. 205-213, 2015, България, ISBN 978-619-167-178-6
  Autors: Dimitrova, R. B., Sofronov, Y. P., Kamburov, V. V.
  Title: Determination of the hardness of micro-welded dispersion-strengthened SiCp layers by nanoindentation,
  Keywords: nanoindentation, selective laser melting SLM, laser cladding, wear resistant layers, metalized micro SiC particles

  Abstract: The present study aimed to determine the indentation hardness and modulus of dispersion-hardened layers with silicon carbide particles carried out on aluminium matrix by Selective Laser Melting (SLM) method. The mechanical characterization of the considered thin layers was done by means of instrumented indentation device Nanoindenter G200. The mechanical parameters were determined by indentation tests in local zones of interest. Moreover, the indentation hardness tests were performed along the treated cross sections in the zone of the welded seam as well as in the part of the bulk basic matrix. The obtained results illustrate the ability of the instrumented indentation technique (nanoindentation) as a modern method for mechanical characterization of thin layers without requiring special-purpose processing and treatment or removal from the substrate of the investigated coatings.

  References

   Issue

   Proceedings of the international scientific conference "70 years of FIT", pp. 205-213, 2015, Bulgaria, ISBN 978-619-167-178-6

   Вид: публикация в международен форум