Оригинал (Original)
Автори: Софронов, Я. П., Тодоров, Т. С., Гиева, Е. Е.
Заглавие: Изследване на характеристиките на микро термоактуатор
Ключови думи: thermal actuator, investigation, CAE, ansys

Абстракт: В статията е показана симулация на микро-термоактуатор, извършена по метода на крайните елементи чрез Ansys. Получени и анализирани са характеристиките на модела. Чрез създаването и изследването на симулационния модел са описани ефектите, произтичащи от конструкцията и мултифизичните процеси. Резултатите от изследванията са първи етап от създаването на реален прототип на микро-термоактуатор с оптимизирани характеристики.

Библиография

  Издание

  „Механика на машините“, стр. стр. 19-25, 2014, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Sofronov, Y. P., Todorov, T. S., Gieva, E. E.
  Title: Investigation of the characteristics of a micro thermal actuator
  Keywords: thermal actuator, investigation, CAE, ansys

  Abstract: The article presents a simulation of a micro-thermal actuator performed by the finite element method using Ansys. The obtained characteristics of the model are analysed. In research and development of the simulation model, effects produced by construction and multiphysics processes are described. Results of the studies are the first stage of the development of a physical prototype of a micro-thermal actuator with optimized characteristics.

  References

   Issue

   “Mechanics of Machines”, pp. 19-25, 2014, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание