Оригинал (Original)
Автори: Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д., Камберов, К. Х.
Заглавие: Реконструкция в CAD среда на сканирана геометрия на физически обекти при развитие на сложно формообразуване с методите на реверсивното инженерство
Ключови думи: CAD, solutions, virtual prototyping, reengineering

Абстракт: Представени са примери за провеждане на реинженеринг, с които се демонстрира широкия спектър на приложимост на технологиите за реконструкция на сканирана геометрия на физически обекти при развитие на сложно формообразуване. Виртуалното прототипиране с непрекъснато увеличаващите си възможности, водят до все по-бързо и ефективно решаване на такива задачи. Съществува тенденция за максимално автоматизиране на процеса по решаването на този тип задачи, като се намалят изискванията към познанията на инженера както в областта на сканиращите технологии, така и в познаването на инструментариума. Това обаче е приложимо към конвенционален тип задачи и остават кръг проблеми, чието решение изисква тези познания. Технологиите за реинженеринг също така навлизат широко, като модули, и в стандартните CAD софтуерни решения, модули и в стандартните CAD софтуерни решения.

Библиография

  Издание

  CIO, брой 8, 2014, България, ISSN 1312-5605
  Autors: Sofronov, Y. P., Todorov, G. D., Kamberov, K. H.
  Title: Reconstruction in CAD environment of scanned geometry of physical objects in the development of complex shaping with the methods of reverse engineering
  Keywords: CAD, solutions, virtual prototyping, reengineering

  Abstract: Examples of reengineering are presented, which demonstrate the wide range of applicability of technologies for reconstruction of scanned geometry of physical objects in the development of complex shaping. Virtual prototyping, with its ever-increasing capabilities, leads to faster and more efficient solutions to such tasks. There is a tendency for maximum automation of the process of solving this type of tasks, reducing the requirements for the knowledge of the engineer both in the field of scanning technologies and in the knowledge of the tools. However, this is applicable to conventional type of tasks and a range of problems remain, the solution of which requires this knowledge. Reengineering technologies are also widely used, as modules, in standard CAD software solutions, modules and standard CAD software solutions

  References

   Issue

   CIO, issue 8, 2014, Bulgaria, ISSN 1312-5605

   Вид: статия в списание