Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Г. Д., Митов, В., Върбанов, Б., Софронов, Я. П., Христов, Х.
Заглавие: 3D Реконструиране от изображения на челюстна кост за субпериостални импланти и практическото ѝ приложение
Ключови думи: reconstruction, slm, 3d, implants

Абстракт: В настоящото изследване материал е разгледана широко използваната от имплантолози конструкция на субпериостален имплантат. Изграждането е предложено да се осъществява без предварително взимане на отпечатък от костта с предварителна хирургическа операция, а с използване на 3D томографско изображение на костта и последваща тримерна реконструкция. Получения тримерен модел се използва както за изграждане на модел на коста с технологията за бързо прототипиране и следващо моделиране по него и отливане, така и за още по качествено и бързо директно компютърно виртуално изграждане на имплантата и изработването му с технология „Селективно лазерно разтопяване“ директно от хромкобалнови или титанови сплави.

Библиография

  Издание

  Списание „Машиностроене и електротехника“, брой 9, 2014, България, ISSN 1313-7387
  Autors: Todorov, G. D., Mitov, V., Varbanov, B., Sofronov, Y. P., Hristov. H.
  Title: 3D Reconstruction of jawbone images for subperiosteal implants and its practical application
  Keywords: reconstruction, slm, 3d, implants

  Abstract: In the paper was worked out research of the “design – to – implementation” cycle of widely used in Implantology subperiosteal implants. New approach of “design –manufacturing-implementation” was carried out without making a pattern, based on real bone copy after initial surgery intervention. The new approach used 3D tomographic image of the bone and subsequent 3D reconstruction. The reconstructed bone 3D model can be used two ways – for the plastic materialization the model of the bone with the rapid prototyping technology and subsequent manual modeling the implant over the plastic bone and conventional casting, or using more progressive Virtual Engineering Technology, high-quality and fast direct virtual shaping in 3D the implant and it’s materialization physically using state of the art technology, called „selective laser melting- SLM“ directly by CrCo or Titanium alloys

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Electrical Engineering, issue 9, 2014, Bulgaria, ISSN 1313-7387

   Вид: статия в списание