Оригинал (Original)
Автори: Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д., Камберов, К. Х.
Заглавие: Реконструкция в CAD средата на геометрия след оптимизация или сканиране на реален обект при развитие на комплексен продукт
Ключови думи: re-engineering, nurbs, geometric model, technology

Абстракт: Статията разглежда в детайл процеса на ре‐инженеринг при използване на съвременни технологии. Подробно са разгледани и описани етапите на дигитализиране на физически обекти, подготовка на получените данни за по-нататъшна употреба, фасетъчното представяне на геометричните обекти (триангулация), възпроизвеждане на повърхнините чрез NURBS, създаването на твърдотелен модел и възможностите за параметризиране на модела и разпознаване на неговите признаци. Разгледани са възможностите на ползваната измервателна техника и на приложния софтуер за обработка на измерените геометрични данни до получаване на подходящ за ползване в конструктивния процес геометричен модел.

Библиография

  Издание

  сп. CIO, 2014, България,
  Autors: Sofronov, Y. P., Todorov, G. D., Kamberov, K. H.
  Title: Reconstruction in the CAD environment of geometry after optimization or scanning of a real object in the development of a complex product
  Keywords: re-engineering, nurbs, geometric model, technology

  Abstract: The article examines in detail the process of re-engineering using modern technologies. The stages of digitization of physical objects, preparation of the obtained data for further use, the facet representation of the geometric objects (triangulation), reproduction of the surfaces by NURBS, the creation of a solid model and the possibilities for parameterization of the model and recognition of the model are considered and described in detail. its signs. The possibilities of the used measuring equipment and the application software for processing the measured geometric data until obtaining a suitable geometric model for use in the construction process are considered.

  References

   Issue

   CIO magazine, 2014, Bulgaria,

   Вид: публикация в международен форум