Оригинал (Original)
Автори: Симов, М., Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д.
Заглавие: Изработване на дублажни модели за неподвижни протезни конструкции
Ключови думи: бързо прототипиране, протези

Абстракт: Настоящата статия разглежда възможностите за многократно производство на зъбни четири членни мостове, използващи восъчни модели, произведени по две различни техники: силиконов ключ и бързо прототипиране. Първият мост е направен от сплав Co-Cr по стандартната технология с леене по стопяеми модели. Той е използван за производство на силиконов ключ и 3D модел. Със силиконовия ключ ръчно са произведени пет восъчни модела, които след това са използвани за отливане на 5 моста. 3D моделът е използван за технология за бързо производство на 6 модела от Indura Cast восък. От тях също са изработени мостове чрез леене по стопяеми модели. Елементите на всички проби са измерени и е оценена тяхната точност. Изчислени са средните и максималните отклонения на размерите.

Библиография

  Издание

  XXI International Scientific Technical Conference, стр. стр. 75-79, 2014, България, ISBN 1310 – 3946
  Autors: Simov, M., Sofronov, Y. P., Todorov, G. D.
  Title: Production of dubbing models for fixed prosthetic constructions
  Keywords: duplicate wax model, rapid prototyping, silicon key, fixed prosthesis

  Abstract: Present paper deals with the possibilities of multiple manufacturing of 4-parts dental bridges using wax models produced by two different techniques: silicon key and rapid prototyping. The first bridge was made of Co-Cr alloy by the standard lost-wax technology. It was used for manufacturing of silicon key and 3D model. Five wax models were produced manually using silicon key, which then were used for casting of 5 bridges. The 3D model was incorporated into the software of the prototyping machine for manufacturing of 6 Indura Cast wax models. They were used for casting of bridges by lost-wax technology. The elements of the all samples were measured and their accuracy was estimated. The average sizes and maximum size’s deviation were calculated. The deviations of the sizes of joints 0,3-0,7mm and of the bridge bodies 1,04-1,54mm in silicon key technique show that the bridges produced by this method have lower accuracy than that produced by Indura Cast wax prototypes.

  References

   Issue

   XXI International Scientific Technical Conference, pp. 75-79, 2014, Bulgaria, ISBN 1310 – 3946

   Вид: публикация в международен форум