Оригинал (Original)
Автори: Джендов. Д., Семков, М. Х., Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д.
Заглавие: Геометрична точност на несменяеми мостови конструкции, изработени посредством адитивни технологии
Ключови думи: точност, дентални протези, адитивни технологии, селективно л

Абстракт: Целта на настоящата статия е да изследва геометричната точност на неснемаеми зъбни протези, произведени по адитивни технологии. Зъбните мостове от четири части са произведени от сплав Co-Cr по три различни технологии. Първата от тях включва стандартна технология за леене по стопяеми модели, използваща силиконов ключ. Втората за използвани восъчни модели, произведени по технологията за прототипиране. Последните проби са произведени директно от 3D модела със Selective Laser Melting (SLM). Измерени са елементите от всички проби и е оценена тяхната точност. Точността е оценена чрез силиконов тест, грапавостта на повърхността е изследвана чрез профиломер и оптична микроскопия. Установено е, че средните размери на мостовете, произведени по класическата технология, са с 0,1-0,2 мм по-големи от тези на базовия модел.

Библиография

  Издание

  VIII International Conference for Young Reserachers TSIM 2014 аt: Varna, Bulgaria, брой 1, стр. стр. 13-17, 2014, България, Варна, ISSN 1313-7530
  Autors: Dzhendov, Dzh., Semkov, M. H., Sofronov, Y. P., Todorov, G. D.
  Title: Geometrical accuracy of fixed dental prosteses manufactured by additive technologies
  Keywords: accuracy, dental fixed prostheses, additive technology, selective laser melting

  Abstract: The aim of the present paper is to investigate the geometrical accuracy of fixed dental prostheses, manufactured by additive technologies. Four-part dental bridges were produced of Co-Cr alloy by three different techniques. The first one includes standard lost-wax technology, using silicon key for wax models manufacturing. During the second, wax models, produced by prototyping technology, were used for casting of the metal bridges. The last samples were produced directly from 3D model by Selective Laser Melting (SLM). The elements of the all samples were measured and their accuracy was estimated. The adjustment accuracy was evaluated by silicone test and the surface roughness was investigated by profile meter and optical microscopy. It was established that the average sizes of the bridges, produced by the classic technology are 0,1-0,2mm larger than that of the base model.

  References

   Issue

   VIII International Conference for Young Reserachers TSIM 2014, issue 1, pp. 13-17, 2014, Bulgaria, Varna, ISSN 1313-7530

   Вид: публикация в международен форум