Оригинал (Original)
Автори: Софронов, Я. П., Димитрова, А. Д., Янкова, И., Николов, Н. Л., Тодоров, Г. Д.
Заглавие: Върху възможностите на лазерната технология за понижаване на грапавостта на стомана ST 304
Ключови думи: milling, steel, cam, roughness

Абстракт: Работата е насочена към експериментално изследване и анализ на възможностите за микро фрезоване на лазерни технологии за производство и проследете подобряването на грапавостта на повърхностите чрез почистване и изглаждане. Изследването е разработено от корпуса на стомана ST 304.

Библиография

  Издание

  Трибологичен журнал БУЛТРИБ, том 3, брой 2, стр. стр. 157-175, 2012, България, София, 1, ISSN 1313-9878
  Autors: Sofronov, Y. P., Dimitrova, A. D., Yankova, I., Nikolov, N. L., Todorov, G. D.
  Title: On the capabilities of the laser technology for smoothing the roughness of steel ST 304
  Keywords: milling, steel, cam, roughness

  Abstract: The paper is aimed to experimental study and analysis of the micro milling laser technology capabilities for manufacturing and follow surfaces roughness improvement by cleaning and smoothing. The study was worked out of the case of steel ST 304.

  References

   Issue

   Tribological Journal BULTRIB, vol. 3, issue 2, pp. 157-175, 2012, Bulgaria, Sofia, 1, ISSN 1313-9878

   Вид: публикация в национален форум