Оригинал (Original)
Автори: Софронов, Я. П., Стоичков, К. К., Кънчев, С., Любенов, Ц.
Заглавие: Експериментално изследване на динамичното поведение на автомобилна джанта със свободно търкалящи се сачми в тороидален канал
Ключови думи: автомобилна джанта, тороидален канал, сачми, биене

Абстракт: В настоящата работа са публикувани резултати от проведени експериментални изследвания върху автомобилна джанта с гума и твърдо монтиран към джантата тороидален канал, в който свободно се търкалят сачми. Доказва се възможността за намаляване на биенето на джанта с подобна конструкция при вариране на количеството на сачмите и при отчитане на скоростта на въртене.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 23, 2014, България, София, ISSN 1313-7530
  Autors: Sofronov, Y. P., Stoichkov, K. K., Kynchev, S., Lubenov, Ts.
  Title: Experimental study of the dynamic behavior of a car rim with free-rolling balls in a toroidal channel
  Keywords: автомобилна джанта, тороидален канал, сачми, биене

  Abstract: In the present article the results of experimental studies on a car rim with tire and a toroidal channel firmly attached to the rim, in which the balls roll freely are published. The opportunity of reducing the runout of the rim with a similar construction is proved by varying the amount of balls and taking into account the rotation speed.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal of Engineering Design, issue 23, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание