Оригинал (Original)
Автори: Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Романов, Б. Г.
Заглавие: Възможности за бързо производство в ЛАБ. „CAD/CAM/CAE в индустрията”към проект „УНИК” на ТУ-София
Ключови думи: virtual prototyping, physical prototyping, engineering, CAD

Абстракт: Представеният материал разглежда възможностите на виртуалното и на физическото прототипиране, като се прави съпоставка между двете по отношение на техните предимства и недостатъци. Основен акцент е поставен по отношение на оценяването на параметри на инженерния анализ, ползвани в етапа на проектиране на изделието. Посочени са няколко примера в различни области на машинното инженерство.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и електротехника, брой 5, стр. стр. 9-14, 2012, България, София, ISSN 1313-7387
  Autors: Sofronov, Y. P., Todorov, G. D., Nikolov, N. L., Romanov, B. G.
  Title: Possibilities for rapid manufacturing in LAB. "CAD / CAM / CAE in industry" to the project "USRC" of TU-Sofia
  Keywords: virtual prototyping, physical prototyping, engineering, CAD

  Abstract: The presented material examines the possibilities of virtual and physical prototyping, comparing the two in terms of their advantages and disadvantages. The main emphasis is placed on the evaluation of parameters of engineering analysis used in the design phase of the product. Several examples are given in different areas of mechanical engineering.

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Electrical Engineering, issue 5, pp. 9-14, 2012, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-7387

   Вид: статия в списание